Rimontgó

NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.rimontgo.com i jej subdomen oraz wersji w innych językach (dalej „Strona internetowa”) firmy RIMONTGÓ z CIF B03901964 z adresem Avenida de Lepanto, 1 w Jávea 03730 (Alicante), email dataprotection@rimontgo.es i zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante tom 2502, folio 36, sekcja 8, strona A 31316.

USTAWODAWSTWO

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między RIMONTGÓ a Użytkownikami jej usług telematycznych, obecnymi na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji, w szczególności ustawie organicznej 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach informacyjnych i handlu elektronicznym, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych Dane osobowe i gwarancja praw cyfrowych.

KORZYSTANIE I DOSTĘP UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia relacji biznesowych z RIMONTGÓ ani żadnym z jej dostawców, pracowników, klientów lub dystrybutorów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Prawa własności intelektualnej do treści stron internetowych, ich projektów graficznych i kodów należą do RIMONTGÓ, w związku z czym ich powielanie, dystrybucja, publiczne udostępnianie, przekształcanie lub wszelkie inne działania, które mogą być wykonywane z zawartością ich stron internetowych, są stron internetowych lub nawet cytowanie źródeł, chyba że za pisemną zgodą RIMONTGÓ.

ZASTRZEŻENIE PRAW

RIMONTGÓ może, jeśli uzna to za stosowne, wprowadzać poprawki, ulepszenia lub modyfikacje struktury, projektu strony internetowej, a także wszelkich informacji zawartych na stronie, modyfikować lub usuwać produkty, warunki dostępu, a nawet korzystanie z sieci jednostronnie i bez uprzedniego zawiadomienie, nie dając podstawy do roszczeń lub odszkodowania, ani nie sugerując uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności.

RIMONTGÓ zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi strony internetowej lub którejkolwiek z usług, które się na nią składają.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

RIMONTGÓ nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z:

 • Brak dostępności i ciągłości technicznej lub działania strony.
 • O istnieniu w treści wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów.
 • O braku przydatności, adekwatności lub przydatności sieci, usług, treści w celu reagowania na potrzeby, działania lub oczekiwania użytkowników.
 • Niedbałe lub nielegalne korzystanie z sieci w ogóle, które nie przestrzega zasad określonych w niniejszej nocie prawnej, w dobrej wierze, porządku publicznego.

BŁĘDY

Ta strona koncentruje się na przyciąganiu i promowaniu sprzedaży nieruchomości. RIMONTGÓ zobowiązuje się szanować prawdziwość danych.

Wszystkie teksty i linki zostały dokładnie sprawdzone i są na bieżąco aktualizowane. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje podane na tej stronie internetowej i jej mediach społecznościowych były dokładne i kompletne, ale nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani dać żadnej gwarancji, że informacje dostarczone przez tę stronę internetową lub jej media społecznościowe są poprawne, kompletne lub aktualne . Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie przyjmujemy żadnego obowiązku aktualizacji zawartych w niej informacji. Wszystkie linki do zewnętrznych dostawców zostały sprawdzone pod kątem dokładności w momencie ich włączenia, ale nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za treść lub dostępność stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza. Dostawca stron, do których prowadzą łącza, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za wszelkie szkody poniesione w wyniku treści stron, do których prowadzą łącza. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy takie straty występują bezpośrednio lub pośrednio, mają charakter pieniężny, czy wynikają z utraty danych, przestoju lub innych przyczyn.

Treść została napisana w dobrej wierze. Jeśli w Witrynie występują błędy lub nieścisłości, zostaną one poprawione przez RIMONTGÓ, gdy tylko staną się znane i będzie to możliwe.

LINKI

Witryna może zawierać „linki” lub łącza tekstowe lub graficzne do innych stron internetowych i treści znajdujących się poza witryną, które są własnością osób trzecich.

www.RIMONTGÓ.com wykorzystuje wspomniane „linki” w celu dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych informacji. Ze względu na fakt, że są one całkowicie niezwiązane z RIMONTGÓ, RIMONTGÓ w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ww. strony internetowe, ich zawartość ani konsekwencje, jakie dostęp do tych linków może wiązać dla Użytkownika.

Podobnie RIMONTGÓ upoważnia zainteresowane osoby trzecie do umieszczania „linków” na swoich stronach internetowych tylko wtedy, gdy przestrzegają one zobowiązań określonych w niniejszej Informacji prawnej.

W szczególności „link” musi umożliwiać wyświetlenie strony internetowej w całości na ekranie przeglądarki bez wyświetlania treści w „ramkach”.

Niezależnie od powyższego RIMONTGÓ zastrzega sobie prawo do zażądania od takich osób trzecich natychmiastowego usunięcia „linków” do Witryny, jeśli uzna to za stosowne.

Ustanowienie „linku” w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między podmiotem trzecim, który go obejmuje, a RIMONTGÓ, ani znajomości i akceptacji przez RIMONTGÓ usług i treści oferowanych na tej stronie internetowej.

RIMONTGÓ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, konserwacji, użytkowania, jakości, legalności, niezawodności, treści, informacji, komunikacji, opinii, produktów itp. oferowanych na stronach internetowych, które nie są zarządzane przez RIMONTGÓ.

Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją witryną a witryną RIMONTGÓ, muszą przestrzegać następujących warunków:

 • Uprzednia autoryzacja nie będzie konieczna, gdy hiperłącze umożliwia jedynie dostęp do strony głównej, ale nie może jej w żaden sposób powielać. Każda inna forma hiperłącza wymaga wyraźnej i jednoznacznej pisemnej zgody RIMONTGÓ.
 • Żadne „ramki” („frames”) nie będą tworzone na stronach internetowych RIMONTGÓ.
 • Żadne nieprawdziwe, niedokładne lub obraźliwe oświadczenia lub wskazówki dotyczące firmy RIMONTGÓ, jej dyrektorów, pracowników lub współpracowników lub osób powiązanych z jakąkolwiek przyczyną ze Stroną, Użytkowników Strony lub udostępnianych Treści nie będą składane.
 • Nie oświadcza się ani nie sugeruje, że RIMONTGÓ autoryzował Hiperłącze lub że nadzorował lub w jakikolwiek sposób przejmował Treści oferowane lub udostępniane na Stronie internetowej, na której znajduje się Hiperłącze.
 • Strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, może zawierać tylko to, co jest bezwzględnie konieczne do zidentyfikowania miejsca docelowego hiperłącza.
 • Strona internetowa, na której umieszczony jest Hiperłącze, nie będzie zawierała informacji lub treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym, jak również nie będzie zawierała treści sprzecznych z prawami osób trzecich.

KOMUNIKATY HANDLOWE I PROMOCYJNE

Jednym z celów, w których RIMONTGÓ przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników, jest przesyłanie im wiadomości e-mail, WhatsApp lub SMS z informacjami o produktach, usługach, promocjach i ofertach, w zależności od przypadku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

W przypadku, gdy Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości od RIMONTGÓ lub cofnąć udzieloną zgodę, może wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres dataprotection@rimontgo.es z tematem LOW, załączając kopię ważnego dokumentu tożsamości.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Ta strona internetowa będzie wykorzystywać sieci społecznościowe i społeczności wirtualne, które będą wykorzystywane jako środki komunikacji i promocji produktów i usług RIMONTGÓ. Sieci społecznościowe i społeczności wirtualne, z których można korzystać, to: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, z zastrzeżeniem możliwości korzystania z innych w przyszłości. Konkretne cele, do których wykorzystywane są te media, to wspieranie mediów i rozpowszechnianie usług RIMONTGÓ.

W odniesieniu do informacji zawartych w sieciach społecznościowych RIMONTGÓ w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, adekwatność, przydatność i aktualizację informacji przekazywanych za ich pośrednictwem.

Treści zamieszczane w sieciach społecznościowych mają charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na ich podstawie, ani za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim na podstawie tych informacji.

RIMONTGÓ będzie dążyć do promowania jakości informacji poprzez poprawianie błędów w otrzymanych danych, a także w administrowaniu stronami i umożliwi użytkownikom zewnętrznym zgłaszanie skarg dotyczących obraźliwych i nieodpowiednich komentarzy, które nie mają nic wspólnego z tematami traktatów, opublikowanych zdjęć lub filmów również niezwiązanych z tematami, dla których przeznaczone są poprzednie sieci społecznościowe i społeczności.

W takich przypadkach RIMONTGÓ, jako administrator sieci, będzie miał prawo usunąć wszystkie informacje, które nie są zgodne z jakością, celem i dobrą usługą informacyjną i rekreacyjną sieci społecznościowych. Jednak pomimo chęci poszukiwania treści najwyższej jakości, nie ponosi odpowiedzialności za informacje, o których mowa.

Zgłoszono, że dostęp do sieci społecznościowych i społeczności, z których korzysta strona internetowa do celów opisanych powyżej, wymaga usługi/dostawy przez innych usługodawców społeczeństwa informacyjnego. RIMONTGÓ nie może w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności za ich niezawodność, jakość, ciągłość i działanie, a zatem nie może zapobiec ich zawieszeniu, anulowaniu lub niedostępności z przyczyn niezależnych od RIMONTGÓ.

RIMONTGÓ nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika z przyczyn wynikających z awarii lub rozłączeń w sieciach społecznościowych, które mogą spowodować utratę informacji, zawieszenie, anulowanie lub przerwy w świadczeniu usługi w tym samym lub wcześniejszym do tego.

Sieci społecznościowe i społeczności mogą umożliwiać dostęp do łączy i innych stron internetowych. Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, RIMONTGÓ działa jako dostawca usług pośrednictwa, w związku z czym odpowiada wyłącznie za treści i usługi udostępniane na Stronach, w zakresie, w jakim posiadasz skuteczną wiedzę o ich niezgodności z prawem i nie działałeś z należytą starannością w celu ich usunięcia. Jeśli użytkownik uzna, że ​​którakolwiek z połączonych witryn zawiera nielegalne lub nieodpowiednie treści, może powiadomić o tym RIMONTGÓ za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na początku niniejszej informacji prawnej, starając się usunąć wspomniane linki. RIMONTGÓ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i usługi oferowane na Stronach, do których prowadzą łącza, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ich niezgodnością z prawem, jakością, nieaktualnością, niedostępnością, błędami lub bezużytecznością.

PUBLIKACJE

Użytkownik, który dołączył do sieci społecznościowej RIMONTGÓ jako obserwator, może umieszczać na niej komentarze, linki, obrazy lub zdjęcia lub wszelkiego rodzaju treści multimedialne obsługiwane przez sieć społecznościową. Użytkownik we wszystkich przypadkach musi być ich właścicielem, korzystać z praw autorskich i praw własności intelektualnej lub mieć zgodę zainteresowanych stron trzecich. Jakakolwiek publikacja na stronie, niezależnie od tego, czy jest to tekst, grafika, zdjęcia, filmy itp., jest wyraźnie zabroniona. które naruszają lub mogą naruszać moralność, etykę, dobry gust lub dobre obyczaje i/lub które naruszają, naruszają lub naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do wizerunku lub Prawo. W takich przypadkach RIMONTGÓ zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wycofania treści, mając możliwość zażądania trwałego zablokowania użytkownika.

RIMONTGÓ nie ponosi odpowiedzialności za treści, które użytkownik dobrowolnie opublikował.

Użytkownik musi pamiętać, że jego publikacje będą znane innym użytkownikom, więc to on sam jest główną osobą odpowiedzialną za jego prywatność.

Obrazy, które można opublikować na stronie, nie będą przechowywane w żadnym pliku przez RIMONTGÓ, ale pozostaną w sieci społecznościowej.

RIMONTGÓ informuje, że dobrowolnie publikowane opinie na profilu www.RIMONTGÓ.es w Google Business są widoczne dla innych użytkowników.

REKLAMA

RIMONTGÓ będzie wykorzystywać Portale Społecznościowe do reklamowania swoich produktów i usług, w każdym przypadku, jeśli zdecyduje się przetwarzać Twoje dane kontaktowe w celu przeprowadzenia bezpośrednich działań handlowych, zawsze będzie to zgodne z wymogami prawnymi RODO i LSSI- CE.

Fakt polecania strony RIMONTGÓ innym użytkownikom, aby oni również mogli korzystać z promocji lub być informowani o jej działalności, nie będzie uważany za reklamę.

Następnie szczegółowo podajemy link do polityki prywatności sieci społecznościowej:

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Twitter: https://twitter.com/privacy

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJAN

Niniejsze warunki i warunki będą podlegać ustawowym i wykonawczym normom prawa hiszpańskiego.

Strony wyraźnie zrzekają się jurysdykcji, która może im odpowiadać i zgadzają się poddać sądom i trybunałom w Walencji w rozstrzyganiu sporów, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszych warunków.