Polityka prywatności

AKCEPTACJA I ZGODA

Korzystanie z serwisu daje Państwu status jego użytkownika (dalej „Użytkownik”) oraz oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w warunkach ochrony danych osobowych, akceptację i zgodę na ich traktowania przez www.rimontgo.com, w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych, w wersji opublikowanej w „sieci”, w tym samym czasie, w którym Użytkownik uzyskuje do niej dostęp. W związku z tym obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z niniejszą notą prawną przy każdorazowym korzystaniu z Sieci, ponieważ może ona ulegać modyfikacjom.

W związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio małoletniemu przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem, gdy ukończy on 14 rok życia zgodnie z ustawą 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Gdy dziecko jest małoletnie, takie traktowanie będzie legalne tylko wtedy i w zakresie, w jakim osoba posiadająca odpowiedzialność rodzicielską nad dzieckiem wyrazi na to zgodę.

Dla potrzeb przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych RIMONTGÓ informuje Użytkownika o istnieniu przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania relacjami z użytkownikami i potencjalnymi klientami w celu uzyskania wiadomości i informacji o sprzedaży i/lub wynajmie nieruchomości i winnic.

PRZESYŁANIE I REJESTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

Przesyłanie danych osobowych jest niezbędne do kontaktowania się i otrzymywania informacji o produktach i usługach RIMONTGÓ, a jeśli chcesz, abyśmy regularnie informowali Cię o produktach, musisz wyrazić na to zgodę.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub brak akceptacji niniejszej polityki ochrony danych oznacza brak możliwości subskrypcji, rejestracji lub otrzymywania informacji o produktach i usługach RIMONTGÓ.

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz Ustawy Organicznej 3/ 2018 r. z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe uzyskane w wyniku przesłania danych osobowych będą przetwarzane przez RIMONTGÓ z siedzibą pod adresem Avenida de Lepanto, 1 de Jávea 03730 (Alicante), po wdrożeniu niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania prywatności.

DOKŁADNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ DOSTARCZANYCH DANYCH

Użytkownik, który przesyła informacje do RIMONTGÓ, ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność zawartych danych, zwalniając RIMONTGÓ z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni w każdym przypadku za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji.

Użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym lub zapisowym.

RIMONTGÓ nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, które nie są jej własnym opracowaniem i dla których wskazane jest inne źródło, w związku z czym nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w zakresie hipotetycznych szkód, które mogłyby powstać w wyniku wykorzystania tych informacji.

RIMONTGÓ jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub pominięć w informacjach dostarczonych przez RIMONTGÓ, o ile pochodzą one ze źródeł innych niż RIMONTGÓ.

CELE

Celem zbierania danych jest dostarczanie informacji do rekrutacji, sprzedaż i/lub wynajem nieruchomości i winnic; i późniejszy kontakt z użytkownikiem RIMONTGÓ.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

RIMONTGÓ nie przekazuje danych użytkownika stronom trzecim. Jednak w przypadku konieczności przekazania ich osobom trzecim RIMONTGÓ zwróci się wcześniej do użytkownika o wyraźną zgodę.

WYKONYWANIE PRAW DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ZWROTU, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRZENOSZALNOŚCI DANYCH (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 RODO, ART. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 i 95 LOPDGDD)

Możesz kierować korespondencję, odwołać udzieloną zgodę oraz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych poprzez uzyskanie ich kopii. Prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Prawo do wycofania danych osobowych ze swojej strony internetowej. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Oraz prawo do automatycznego przenoszenia danych osobowych pocztą: adresowaną do RIMONTGÓ, Avenida de Lepanto, 1 de Jávea 03730 (Alicante). Aby skorzystać z tych praw i zgodnie z instrukcją 1/1998 z dnia 19 stycznia Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, konieczne jest udowodnienie swojej tożsamości RIMONTGÓ poprzez przesłanie kserokopii krajowego dokumentu tożsamości, paszportu lub innego prawnie ważne środki.

Zainteresowanym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkownika będą aktywnie przetwarzane, gdy jest on Użytkownikiem www.rimontgo.com i wszelkich jego subdomen oraz wersji w innych językach; to znaczy tak długo, jak nie odwołasz swojej zgody ani nie skorzystasz z prawa do anulowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec określonego celu.

W przypadku cofnięcia zgody lub skorzystania z prawa do anulowania lub usunięcia danych, Twoje dane zostaną zablokowane i przechowywane w ograniczonym zakresie do dyspozycji właściwych organów przez okres 3 lat w celu wywiązania się z ewentualnych obowiązków wynikających z przetwarzania.

PRAWO DO PRZETWARZANIA DANYCH

Rejestracja w serwisie www.rimontgo.com jest dla Użytkownika bezpłatna i dobrowolna, dlatego podstawą legalizującą przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTEROWEGO

Firma RIMONTGÓ przyjęła poziomy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymagane do zagwarantowania prywatności danych. Mamy jednak inne dodatkowe środki, takie jak najnowocześniejsze zapory sieciowe, oprócz środków technicznych, takich jak oprogramowanie do szyfrowania poufnych informacji i kontroli dostępu do danych osobowych, użytkowników z ograniczeniami, polityk bezpieczeństwa, nazw użytkowników i haseł. które wygasają zgodnie z wymogami RODO, oraz inne systemy mające na celu uniknięcie niewłaściwego użycia, zmiany, nieautoryzowanego dostępu i kradzieży Danych Osobowych dostarczonych przez RIMONTGÓ.

RIMONTGÓ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, które mogą wynikać z zakłóceń, zaniedbań, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w operacyjnym funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od RIMONTGÓ; o opóźnieniach lub blokadach w korzystaniu z tego systemu elektronicznego spowodowanych usterkami lub przeciążeniami linii telefonicznych lub przeciążeniami w C.P.D. (Centrum Przetwarzania Danych), w systemie internetowym lub w innych systemach elektronicznych, a także szkody, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nieuprawnioną ingerencję pozostającą poza kontrolą RIMONTGÓ.